فارغ التحصیلان سال 91 - 90

student

علیرضا شهرت طلب

رتبه 291

حقوق دانشگاه تهران

Student

مهدی نقی پور

رتبه335

حقوق دانشگاه علامه طباطبایی

Student

مهنام نیکخواه

رتبه 396

حقوق دانشگاه علامه طباطبایی

Student

فرهاد زرشکی

رتبه 403

حقوق دانشگاه علوم قضایی

Student

سهیل کلیانی

رتبه 415

حقوق دانشگاه علامه طباطبایی

Student

محمود ابراهیمیان

رتبه 444

روانشناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبایی

Student

رضا عرفانی تربقانی

رتبه 582

حقوق دانشگاه علوم قضایی

Student

میلاد حبیبی وانقی

رتبه 693

حقوق دانشگاه شاهد

Student

مجید اسمعیلی

رتبه 717

علوم اقتصادی دانشگاه تهران

Student

سعید عبدلی

رتبه 754

حسابداری دانشگاه علوم اقتصادی

Student

رضا موسوی کمازانی

رتبه 769

مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبایی

Student

میلاد دبیری

رتبه 835

راهنمایی و مشاوره دانشگاه تهران

Student

مهرداد علیزاده نیارق

رتبه 936

روانشناسی بالینی دانشگاه علامه طباطبایی

Student

عارف حبیب زاده

رتبه 940

حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

Student

حمید رضا حسینعلی

رتبه 960

حقوق دانشگاه سمنان

Student

مسعود اسدی

رتبه 967

حقوق دانشگاه قم

Student

حمید رضا راستکردار راسته کناری

رتبه 1032

حسابداری دانشگاه علامه طیاطبایی

Student

امیر اسدی شریف

رتبه 1036

حقوق دانشگاه امام خمینی قزوین

Student

علی امیری

رتبه 1109

میدیت گمرکی انشگاه علوم اقتصادی

Student

سعید مرادی محمود آبادی

رتبه 1162

حقوق دانشگاه امام خمینی قزوین

Student

میلاد قلی زاده

رتبه 1189

حقوق دانشگاه امام خمینی قزوین

Student

احسان کلاته

رتبه 1200

حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

Student

سیدحسین قرشی آقچای

رتبه 1213

فقه و حقوق دانشگاه خوارزمی

Student

پوریا لاچینی

رتبه 1675

علوم اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی

Student

محمد گل محمدی

رتبه 1710

حقوق دانشگاه مراغه

Student

محسن بادافروزه حسن آبادی

رتبه 1780

راهنمایی و مشاوره دانشگاه فرهنگیان

Student

علی حسین نژاد خانشیر

رتبه 1829

مدیریت بیمه دانشگاه علامه طباطبایی

Student

میلاد سلیمی

رتبه 1834

علوم اجتماعی دانشگاه تهران

Student

محمد صابر مشایخی

رتبه 1846

علوم اجتماعی دانشگاه تهران

Student

علی اعتمادی

رتبه 2003

علوم اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی

Student

بنیامین آخوندی

رتبه 2055

علوم اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی

Student

سعید آذر

رتبه 2585

ادبیات عرب دانشگاه فرهنگیان

Student

موسی مراد زاده

رتبه 2799

فقه و مبانی حقوق دانشگاه قم

Student

حسین قربانی گوندوغدوئی

رتبه 2888

مدیریت فرهنگی و هنری دانشگاه شهید بهشتی

Student

محمد حسین فغفوری

رتبه 2920

علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

Student

پوریا کریمی عقدا

رتبه 3039

علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

Student

ایمان ایرانشاهی

رتبه 3273

راهنمایی و مشاوره دانشگاه علامه طباطبایی

Student

محسن خانی پور

رتبه 3360

ادبیات عرب دانشگاه تهران

Student

ابوالفضل ارزه نی

رتبه 3786

مدد کاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

Student

آرمان قاسمی نژاد لیاسی

رتبه 4050

حقوق دانشگاه پیام نور تهران

Student

جواد بیگلری

رتبه 5084

روابط عمومی دانشگاه علامه طباطبایی

Student

مهرداد ابراهیمی

رتبه 5652

مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور دماوند

Student

Student

Student

Copyright©2021 Best View 1024*768 Design by alaee