فارغ التحصیلان سال 90 - 89

سجاد مطبعه چی اصفحانی

رتبه 34

علوم سیاسی دانشگاه تهران

امیر حسین جواد زاده

رتبه 112

حقوق دانشگاه شهید بهشتی

حامد رضا حمزه لوئیا

رتبه 141

حقوق دانشگاه شهید بهشتی

ساجد رحمی زاده

رتبه 215

حقوق دانشگاه شهید بهشتی

محسن فغفوری آذر

رتبه 257

مدیریت مالی دانشگاه شهید بهشتی

علیرضا ملکی

رتبه 264

حقوق دانشگاه علامه طباطبایی

میر مهران حیدری خانشقلاقی

286 رتبه

روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی

امید احمدی

رتبه 318

مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید بهشتی

محسن علی پور سعد آبادی

رتبه 326

حقوق دانشگاه علامه طباطبایی

مهرداد سلیمیان ریزی

رتبه 340

حقوق دانشگاه علامه طباطبایی

محسن محتشمی

رتبه 395

حقوق دانشگاه علامه طباطبایی

رضا هاشمی

رتبه 491

حقوق دانشگاه قم

فرهاد رحمانی

رتبه 587

مدیریت مالی دانشگاه علوم اقتصادی

سید حمید بکائی

رتبه 622

علوم سیاسی دانشگاه تهران

Student

محسن اختیاری

رتبه 638

حقوق دانشگاه علوم قضایی

رضا جعفر بگلو

رتبه 673

حقوق دانشگاه قم

حسین جعفر زاده دیزجی

رتبه 705

مدیریت مالی دانشگاه علوم اقتصادی

حمید رضا باقر مرادی

رتبه 810

فقه و مبانی حقوق دانشگاه تربیت معلم کرج

مهدی قنبری صامت

رتبه727

حسابداری دانشگاه صنعت نفت تهران

فرهاد میرزا پور توتکابنی

رتبه 893

حقوق دانشگاه سمنان

محمد سرخانی

رتبه 907

علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

حمید رضا قنبری

رتبه 944

فلسفه دانشگاه تهران

عباس صرفی

رتبه 960

معارفداسلامی و حقوق دانشگاه باهنر کرمان

محمد سمیعی رفرقندی

رتبه 991

حسابداری دانشگاه علوم اقتصادی

محمد حسین اسدی

رتبه

حسابداری غیر انتفاعی پرندک تهران

میلاد براتی اشرف آبادی

رتبه

فقه و مبانی حقوق دانشگاه قم

رضا پور تیمور

رتبه

علوم اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی

محمد رضا پور عبدالله ابوذر

رتبه

روابط عمومی دانشگاه علامه طباطبایی

میلاد ثنائی منش

رتبه

فلسفه دانشگاه پردیس قم-تهران

محمد حاجی هاشمی

رتبه

راهنمایی و مشاوره دانشگاه علامه طباطبایی

محمد حسین نجفی

رتبه

فقه و مبانی حقوق دانشگاه پیام نور شهرری

امیر حسین رهنورد

رتبه

حقوق دانشگاه مفید قم

امیر حسین صادق

رتبه

مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبایی

مهران عباس پور جلالی

رتبه

مدیریت مالی دانشگاه علوم اقتصادی

مسعود فلاح قدیم

رتبه

علوم اجتماعی دانشگاه تهران

رضا محمودی

رتبه

روزنامه نگاری دانشگاه علامه طباطبایی

سید حمید رضا لسانی

رتبه

علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

حسین مرشدیان

رتبه

علوم اجتماعی دانشگاه شهید بهشتی

محمد مسیحی بیگدلی

رتبه

مدیریت جهانگردی دانشگاه علامه طباطبایی

علیرضا موسوی

رتبه

فلسفه دانشگاه شهید بهشتی

علی نوری

رتبه

حسابداری دانشگاه البرز-قزوین

مهرداد نیکنام

رتبه

فقه و مبانی حقوق دانشگاه قم

Copyright©2021 Best View 1024*768 Design by alaee