فارغ التحصیلان سال 82 - 81

Student

مسعود عسگری

رتبه 332

حقوق دانشگاه قم

Student

رضا آقاجانی

رتبه 398

حقوق دانشگاه تهران

Student

محسن احدی

رتبه 580

مدیریت بیمه دانشگاه تهران

Student

محمد مختاری هاشم آباد

رتبه 870

مدیریت بازرگانی دانشگاه شاهد

Student

حامد راعی عباس آبادی

رتبه

فقه و حقوق دانشگاه مذاهب اسلامی

Student

مجتبی حاج جعفری

رتبه

علوم ارتباطات دانشگاه تهران

Student

وحید عابدینی نودولقی

رتبه

مدیریت صنعتی دانشگاه تهران

Student

جعفر جدی

رتبه

علوم اجتماعی دانشگاه تهران

Student

محمد رضا روستایی

رتبه

علوم اجتماعی دانشگاه تهران

Student

علیرضا محمدی یالقوز آقاجی

رتبه

علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی

Student

علیرضا متولی

رتبه

علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

Student

افشین جاور

رتبه

زبان انگلیسی دانشگاه تربیت معلم

Student

مسعود امانی مقدم

رتبه

حسابداری دانشگاه علوم اقتصادی

Student

سید مجتبی هاشمی

رتبه

حسابداری دانشگاه علوم اقتصادی

Student

محمد صادق احمدی مرویلی

رتبه

فقه و حقوق دانشگاه تهران(قم)

Student

سید رضا نواده

رتبه

فقه و حقوق دانشگاه قم

Student

مصطفی صفری آق قلعه

رتبه

حسابداری دانشگاه قم

Student

حمید رضا یارمحمدی

رتبه

حقوق دانشگاه آزاد تهران

Student

مسعود عرفی

رتبه

فقه و حقوق دانشگاه مذاهب اسلامی

Student

مهدی عرفی

رتبه

حقوق دانشگاه آزاد تهران

Student

رسول احمدی

رتبه

علوم سیاسی دانشگاه آزاد تهران

Student

حامد نیک پی سالکده

رتبه

حسابداری دانشگاه آزاد تهران

Student

مصطفی احمدی

رتبه

حقوق دانشگاه آزاد تهران

Student

حامد حبیبی سیاه پوش

رتبه

حقوق دانشگاه آزاد تهران

Student

مهدی وفایی

رتبه

دانشگاه آزاد تهران

Student

رضا بادامچی

رتبه

حقوق دانشگاه آزاد تهران

Student

سید وحید موسوی دادگر

رتبه

روانشناسی جهاد دانشگاهی تهران

Student

جواد یوسفی

رتبه

حقوق دانشگاه آزاد ورامین

Student

Student

Copyright©2021 Best View 1024*768 Design by alaee