کادر آموزشی پایه دوازدهم

حمیدرضا رضایی

مشاور تحصیلی پایه دوازدهم

لیسانس ادبیات فارسی

-

-

روز های حضور : چهارشنبه

نعمت بوالحسنی

دبیر ادبیات فارسی3

فوق لیسانس ادبیات فارسی

-

-

روزهای حضور: دوشنبه و پنجشنبه

محمدرضا شهریاری

دبیر علوم و فنون ادبی3

لیسانس ادبیات فارسی

-

-

روزهای حضور: پنجشنبه

طورانی

دبیر عربی3 و مدیریت خانواده

فوق لیسانس ادبیات عرب

-

-

روز های حضور :شنبه

شهرام رنجبری

3دبیر زبان انگلیسی

فوق لیسانس زبان انگلیسی

-

Email:shahramranjbari@yahoo.com

روزهای حضور: سه شنبه و پنجشنبه

علیرضا هاشمی

دبیر جامعه شناسی3 و تحلیل فرهنگی

فوق لیسانس علوم سیاسی

-

-

روز های حضور : چهارشنبه

بهمن شعبانزاده

دبیر فلسفه2

دکتری تاریخ

-

-

روزهای حضور: یکشنبه و سه شنبه

منوچهر خدایی

دبیر تاریخ3

لیسانس تاریخ

-

-

روزهای حضور : چهارشنبه

مسعود علیزاده

دبیر جغرافیا3

فوق لیسانس جغرافیا3

-

-

روزهای حضور: شنبه

داود بوالحسنی

دبیر ریاضی3

فوق لیسانس مهندسی معدن

-

-

روزهای حضور: یکشنبه

ابراهیم غلامی نژاد

دبیر دینی 3

لیسانس فقه و حقوق

-

-

روزهای حضور : یکشنبه ، سه شنبه و چهار شنبه

محسن یوسفی خواه

دبیر تربیت بدنی3

لیسانس تربیت بدنی

-

-

روزهای حضور: یکشنبه و سه شنبه

Copyright©2023 Best View 1024*768 Design by alaee