جزوات درسی پایه یازدهم

ادبیات فارسی 2

نگارش 2

زبان خارجی 2

تربیت بدنی 2

آموزش بسکتبال آقای یوسفی خواه

آموزش والیبال آقای یوسفی خواه

آموزش پینگ پونگ آقای یوسفی خواه

آموزش فوتبال آقای یوسفی خواه

آموزش هندبال آقای یوسفی خواه

عربی(ادبیات و علوم انسانی) 2

علوم و فنون ادبی 2

ریاضی و آمار 2

فایل صوتی     فایل متنی     فصل سوم خط فقر

فایل صوتی     فایل متنی     فصل سوم آمار شاخص کالا و خدمات

فایل صوتی     فایل متنی     فصل سوم آمار نرخ بیکاری

فایل صوتی     فایل متنی     تمرین صفحه 61

فایل صوتی     فایل متنی     فصل سوم آمار درس دوم سری زمانی

جغرافیا 2

تاریخ 2

جامعه شناسی 2

روان شناسی

فلسفه 1

کارگاه کارآفرینی

Copyright©2021 Best View 1024*768 Design by alaee